ค้นหาจากเดือน ปี พ.ศ. ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง  แสดงเวลาปัจจุบัน
 ข่าวประกาศจัดซื้อ / จัดจ้างของส่วนราชการ / หน่วยงาน
  หน้าหลัก | ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ลำดับ หน่วยงาน รายการ  ซื้อเอกสารสอบราคา /
ซื้อเอกสารการประมูล
 ยื่นซองสอบราคา /
ยื่นเอกสารการประมูล ฯ
 เปิดซองสอบราคา /
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประมูล ฯ
1.  ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตูม
Download

 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 29 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 10 นาฬิกา 33 นาที
โครงการขุดลอกคลองและวัชพืช ต.ดอนรวก หมู่ 1-3 งบประมาณ 200,000 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

2.  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม


 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 29 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 10 นาฬิกา 07 นาที
                                   -ร่าง-

                            ประกาศจังหวัดนครปฐม
           เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมทัศน์พร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.ริมคลองเจดีย์บูชา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                       ----------------------------------------
จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์    จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.ริมคลองเจดีย์บูชา เพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงและสังคมคุณภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว  417 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้เป็นเงิน ทั้งสิ้น 15,505,000.- บาท  (สิบห้าล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
         1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
         2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
         3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด      
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง   เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
         4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
         5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา    
และห้ามทำสัญญาตามี่ กวพ.กำหนด
         6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 8,650,000.- บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจาก วันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        (1) กรณีที่มีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าต้องมี 
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม  “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้า มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
        (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
       7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procument : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่ายบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า  
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
      10. ต้องมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร
สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร ไม่น้อยกว่า 1 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นวิศวกรโครงการ    ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และวางแผนงานก่อสร้างโครงการนี้
กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    ในวันที่........................................................ระหว่างเวลา....................................น. ถึง.............................น.
ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000.- บาท  (สามพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่.......................................ถึงวันที่...................................................โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม www.dpt.go.th/nakhonpathom เว็บไซต์ จังหวัดนครปฐม www.nakhonpathom.to.th หรือเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocuriment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3434-0050 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ผ่านทางอีเมล์ nakhonpathom@dpt.mail.go.th ภายในวันที่...................................โดยจังหวัดนครปฐมจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม www.dpt.go.th/nakhonpathom และ www.gprocurement.go.th ในวันที่........................................................


ประกาศ ณ วันที่...............................พ.ศ. .......................


(ลงชื่อ)....................................................
    (..................................................)
ตำแหน่ง..................................................  
เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

3.  เทศบาลตำบลบางกระทึก
Download

 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 29 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 9 นาฬิกา 58 นาที
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนไร่ขิง-ทรงคะนอง (ปากซอยไร่ขิง 42)
หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
………………………………………..…………………….

     ด้วย เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนไร่ขิง-ทรงคะนอง (ปากซอยไร่ขิง 42) หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 174 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.30 x 1.30 เมตร จำนวน 15 บ่อ พร้อมก่อสร้างรางวี ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 155 เมตร และถนน คสล. กว้าง 1.40 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลตำบลบางกระทึกกำหนด โดยมีงบประมาณ 862,000.- บาท ( - แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน - ) และราคากลาง 862,000.- บาท ( - แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน - )

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานกา
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 431,000.- บาท ( - สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน - )
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบล     บางกระทึก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
*5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
**6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
***7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

    ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.- บาท ( - สองล้านบาทถ้วน - ) ขึ้นไป กับเทศบาลตำบลบางกระทึก ต้องทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตำบลบางกระทึกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายที่ไมถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
เริ่ม :  29 ธันวาคม 2559 
ถึง :  13 มกราคม 2560 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ 1,000 บาท ( - หนึ่งพันบาทถ้วน - ) ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก
เริ่ม :  29 ธันวาคม 2559 
ถึง :  13 มกราคม 2560 

ที่กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยถือวันและเวลาที่เทศบาลตำบลบางกระทึกนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นการรับซอง
วันที่ :  16 มกราคม 2560 

ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง จังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
4.  โรงพยา่บาลนครปฐม


 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 29 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 5 นาฬิกา 21 นาที
ประกาศราคากลางจัดซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง
โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
     ๔.๑ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
๔.๒ บริษัท ทีที. เวิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
     ๔.๓ บริษัท เอโอเอฟ อิเล็กทริคแอนด์ดีไซน์ จำกัด
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)
๕. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

         ลงชื่อ................................................. ประธานกรรมการ
             (นายมารุต  วัฒนวงศ์วิบูลย์) 
        ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
              (น.ส.สำลี  คิมนารักษ์) 
        ลงชื่อ......................................................กรรมการ    
               (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี) 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

5.  โรงพยาบาลนครปฐม


 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 29 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 4 นาฬิกา 51 นาที
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดรองรับน้ำหนักได้ ๒๐๐ กก.


ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

        ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดรองรับน้ำหนักได้ ๒๐๐ กก. ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น
        ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
              /  เป็นราคาที่รวม VAT       เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา เตียงผ่าตัดรองรับน้ำหนักได้ ๒๐๐ กก.

ผู้เสนอราคาดีที่สุด บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด

ราคาที่เสนอ  ๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

6.  งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Download

 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 28 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 11 นาฬิกา 26 นาที
   

เริ่ม :  28 ธันวาคม 2559 
ถึง :  13 มกราคม 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)
เรื่อง ประกวดราคา งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
-------------------------------------------

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) มีประกวดราคา งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายหรือให้เช่าพัสดุประกวดราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐwww.gprocurement.go.th
5. ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2555 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557กำหนดยื่นซองประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาเช่า ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัสดุ ชั้น G .. อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ และข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ . 18 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัสดุ ชั้น G โดยกำหนดวันเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา น. ณ ห้องประชุม . สำนักงานพัสดุ .ชั้น G .
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาเช่า ในราคาชุดละ......100.-......บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ติดต่อชำระเงินได้ที่ งานการคลัง ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. และรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2849-6600 ต่อ 1093, 1097 โทรสาร 0-2849-6600 ต่อ 1100 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เริ่ม :  28 ธันวาคม 2559 
ถึง :  18 มกราคม 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)
เรื่อง ประกวดราคา งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
-------------------------------------------

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) มีประกวดราคา งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายหรือให้เช่าพัสดุประกวดราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐwww.gprocurement.go.th
5. ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2555 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557กำหนดยื่นซองประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาเช่า ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัสดุ ชั้น G .. อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ และข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ . 18 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัสดุ ชั้น G โดยกำหนดวันเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา น. ณ ห้องประชุม . สำนักงานพัสดุ .ชั้น G .
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาเช่า ในราคาชุดละ......100.-......บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ติดต่อชำระเงินได้ที่ งานการคลัง ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. และรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2849-6600 ต่อ 1093, 1097 โทรสาร 0-2849-6600 ต่อ 1100 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
วันที่ :  18 มกราคม 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)
เรื่อง ประกวดราคา งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
-------------------------------------------

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) มีประกวดราคา งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายหรือให้เช่าพัสดุประกวดราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐwww.gprocurement.go.th
5. ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2555 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557กำหนดยื่นซองประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาเช่า ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัสดุ ชั้น G .. อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ และข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ . 18 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัสดุ ชั้น G โดยกำหนดวันเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา น. ณ ห้องประชุม . สำนักงานพัสดุ .ชั้น G .
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาเช่า ในราคาชุดละ......100.-......บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ติดต่อชำระเงินได้ที่ งานการคลัง ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. และรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2849-6600 ต่อ 1093, 1097 โทรสาร 0-2849-6600 ต่อ 1100 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
7.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
Download

 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 28 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 11 นาฬิกา 03 นาที
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม
เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

8.  โรงพยาบาลนครปฐม


 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 28 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 10 นาฬิกา 38 นาที
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
........................................................................................

     ตามประกาศ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
     ๑. เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๓๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง
     ๒. เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง
     ๓. เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ เครื่อง
     ๔. เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง  
     ๕. เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง
     จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
   


ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 


(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

9.  โรงพยาบาลนครปฐม


 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 28 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 10 นาฬิกา 35 นาที
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วย ฯ จำนวน ๒๖ คน

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วยศัลยกรรม ๕๕ ปี, หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หญิง,หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย, หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม, หอผู้ป่วยสูติกรรม, หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒, หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๒, หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑ จำนวน ๒๖ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
        ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วยศัลยกรรม ๕๕ ปี, หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หญิง,หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย, หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม, หอผู้ป่วยสูติกรรม, หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒, หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๒, หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑ จำนวน ๒๖ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น
        พนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วย จำนวน ๒๖ คน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

10.  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม


 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 28 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 10 นาฬิกา 29 นาที

                           -ร่าง-

                     ประกาศจังหวัดนครปฐม
   เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเลาเต่าเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
       ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         ----------------------------------------
จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์    จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเลาเต่า เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ตามแบบแปลนและรายละเอียดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 16,686,000.- บาท (สิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
        1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด      
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา      อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละลิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
        5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม    ทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
        6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 8,330,000.- บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา 5 ปี   นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ    ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ        หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

        ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

        (1) กรณีที่มีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของ    ผู้ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
        (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง     เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง     ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน     เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
        7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procument : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่ายบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า  
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
       10. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร ไม่น้อยกว่า 1 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นวิศวกร     โครงการผู้ควบคุมการก่อสร้าง และวางแผนงานก่อสร้างโครงการนี้
กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    ในวันที่........................................................ระหว่างเวลา.............08.30..........น. ถึง...........16.30..............น.
ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000.- บาท  (สามพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่.......................................ถึงวันที่...................................................โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม www.dpt.go.th/nakhonpathom เว็บไซต์ จังหวัดนครปฐม www.nakhonpathom.to.th หรือเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocuriment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3434-0050       ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด  โปรดสอบถาม มายังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ผ่านทางอีเมล์ nakhonpathom@dpt.mail.go.th ภายในวันที่...................................โดยจังหวัดนครปฐมจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม www.dpt.go.th/nakhonpathom และ www.gprocurement.go.th ในวันที่.........................................................................

ประกาศ ณ วันที่...............................พ.ศ. .......................

(ลงชื่อ)....................................................
    (..................................................)
ตำแหน่ง.................................................. 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม www.dpt.go.th/nakhonpathom
เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

11.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
Download

 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 28 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 6 นาฬิกา 45 นาที
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 3/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ 3,11 ต.บางช้าง เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน
เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

12.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
Download

 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 28 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 6 นาฬิกา 44 นาที
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E นฐ 4/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพฤกษชาติ หมู่ที่ 2 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.คลองจินดา อ.สามพราน
เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

13.  เทศบาลตำบลบางเลน


 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 27 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 9 นาฬิกา 49 นาที
                เทศบาลตำบลบางเลน มีความประสงค์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่มาก บริเวณ หมู่ที่ ๗ ชุมชนบ้านอ่าว ตำบลบางเลน โดยถมดินปรับระดับ (บดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย ๑.๖๐ ม. จำนวน ๑,๙๖๐ ลบ.ม. ถมดินปรับระดับ (หลวม) หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. จำนวน ๓๕๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
                ราคากลางของงานในการสอบราคาคร้ังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี่คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                ๑.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ่้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ "เทศบาล" ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                ๕.ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๖.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น โดยไปพร้อมกันที่กองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน (หากไม่ไปดูสถานที่จะถือว่าท่านได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ฯ แล้ว และจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ (ถ้ามี) ในภายหลังมิได้)
                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องข้างบันไดทางทิศใต้ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และในระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ยื่นซองได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเลน ในวันและเวลาราฃการ
                กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องข้างบันไดทางทิศใต้ ช้ัน ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม
                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน ระหว่าง ต้ังแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ www.nptocal.go.th ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางเลน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๓๔) ๓๙๑๒๑๒ , ๒๓๔๗๘๔ ในวันและเวลาราชการ

                ประกาศ  ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙                                (นายอภิวัฒน์ เค้าภูไทย)
                               นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน
เริ่ม :  27 ธันวาคม 2559 
ถึง :  12 มกราคม 2560 

กำหนดขายเอกสารสอบราคาได้ต้ังแต่วันที่ได้รับเอกสารสอบราคา ไ้ด้ต้ังแค่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบางเลน
เริ่ม :  27 ธันวาคม 2559 
ถึง :  12 มกราคม 2560 

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ต้ังแต่วันที่รับเอกสารสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบางเลน และวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ยื่นซอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดนครปฐม ชั้น ๔ (ห้องข้างบันไดทิศใต้) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ :  16 มกราคม 2560 

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครปฐม ชั้น ๔ (ห้องข้างบันไดทิศใต้) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
14.  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
Download

 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 27 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 6 นาฬิกา 52 นาที
ประกวดราคาจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้าวัดบางเลน ประกอบด้วยอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าแพจำหน่ายสินค้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เริ่ม :  27 ธันวาคม 2559 
ถึง :  6 มกราคม 2560 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม www.dpt.go.th/nakhnpathom เว๊บไซต์ จังหวัดนครปฐม www.nakhonpathonpathom เว๊บไซต์ จังหวัดนครปฐม www.nakhonpathom.to.th
เริ่ม :  12 มกราคม 2560 
ถึง :  12 มกราคม 2560 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

15.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
Download

 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 26 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 13 นาฬิกา 03 นาที
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองรางกระเทียม หมู่ที่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (ตามแบบ อบต.บางภาษี กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
เริ่ม :  26 ธันวาคม 2559 
ถึง :  11 มกราคม 2560 

สามารถซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เริ่ม :  26 ธันวาคม 2559 
ถึง :  11 มกราคม 2560 

สามารถยื่นเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ยกเว้นวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
วันที่ :  12 มกราคม 2560 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
16.  โรงพยาบาลนครปฐม


 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 26 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 11 นาฬิกา 05 นาที
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าขณะเคลื่อนย้าย


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อ เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าขณะเคลื่อนย้าย จำนวน ๑ เครื่อง
   โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
     ๔.๑ บริษัท เอสพีแอล กรุ๊ป จำกัด
๔.๒ บริษัท แอนซี จำกัด
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)
๕. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

         ลงชื่อ................................................. ประธานกรรมการ
             (นายมารุต  วัฒนวงศ์วิบูลย์) 
        ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
               (นางวาสนา สายเสมา) 
        ลงชื่อ......................................................กรรมการ    
               (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี) 
        
เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

17.  โรงพยาบาลนครปฐม


 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 26 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 11 นาฬิกา 03 นาที
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (EKG 12 leads)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (EKG 12 leads)
   โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 490,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
     ๔.๑ บริษัท เอสพีแอล กรุ๊ป จำกัด
๔.๒ บริษัท แอนซี จำกัด
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)
๕. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

         ลงชื่อ................................................. ประธานกรรมการ
             (นายมารุต  วัฒนวงศ์วิบูลย์) 
        ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
               (นางวาสนา สายเสมา) 
        ลงชื่อ......................................................กรรมการ    
               (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี) 
เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

18.  โรงพยาบาลนครปฐม


 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 26 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 10 นาฬิกา 58 นาที
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการจัดซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) จำนวน ๑ เครื่อง
   โดยวิธีตกลงราคา /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
     ๔.๑ บริษัท เอสพีแอล กรุ๊ป จำกัด
๔.๒ บริษัท แอนซี จำกัด
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)
๕. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

         ลงชื่อ................................................. ประธานกรรมการ
             (นายมารุต  วัฒนวงศ์วิบูลย์) 
        ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
                (นางเกศา นาสวน) 
        ลงชื่อ......................................................กรรมการ    
               (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี) 
เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

19.  โรงพยาบาลนครปฐม


 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 26 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 10 นาฬิกา 25 นาที
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 26-29 ธันวาคม 2559


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๕ ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ราคาชุดละ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
เป็นจำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
๔.๒ หจก. วอเตอร์เกท
๔.๓ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
คณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ
  (นายธนิต ธรรมกร่าง)

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
 (นางนงนุช สุรธรรมจรรยา)

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
  (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)


(ร่าง)

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------
     จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ในเครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม ตามรายการดังนี้
ยูนิตทำฟัน  จำนวน ๕ ชุด
     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
     ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครปฐม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
    ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ ห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
     ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
     ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

      กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่..................................................ระหว่างเวลา.......................น. ถึง...........................น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ,
www.nakhonpathom.go.th หรือ www.nkpthospital.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐ ๓๔๒๗ ๒๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ 
                                               
        ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงาน โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียด ดังนี้
www.nkpthospital.com
ทาง E-Mail address :  nhospital@hotmail.com
โทรสาร ๐-๓๔๒๗-๒๕๐๓
ที่อยู่ โรงพยาบาลนครปฐม
เลขที่ ๑๙๖ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

                    ประกาศ ณ วันที่      พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่................./๒๕๖๐
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
ตามประกาศจังหวัดนครปฐม
ลงวันที่……………………………………….. 
---------------------------------------
      จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการดังนี้
     ยูนิตทำฟัน  จำนวน ๕ ชุด
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
    ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน  จำนวน ๘ หน้า
      ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
      ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
      ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
         (๑) หลักประกันการเสนอราคา
         (๒) หลักประกันสัญญา
         (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
      ๑.๕ บทนิยาม
         (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
         (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
         (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
         (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
    ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
      ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
      ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ ทางราชการ
      ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
      ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม ทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
    ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
      ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
         (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น  รายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
         (๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Fomat)                                             
      ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
 (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
         (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
         (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Fomat)
    ๔. การเสนอราคา
      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
      ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
         ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
     ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ    เครื่องอัลตร้าซาวด์ ไปพร้อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
        สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน – (หน่วย) และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ส่วนราชการกำหนด โดยลงลายมือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่.......-....... ระหว่างเวลา..........-....… น. ถึง...........-.......… น. ณ งานสอบราคาและประกวดราคา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารคลังยาและพัสดุ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม
        ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
     ๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข   ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่…………………………………………ระหว่างเวลา………………………..น. ถึง…………………………น.
        เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
        คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
        หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็น ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็น   ผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
        ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
        ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง  มีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
     ๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
        (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
        (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง      ไว้ด้วยแล้ว
        (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
        (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
        (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th                                             
    ๕. หลักประกันการเสนอราคา
       ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
       ๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ ในข้อ ๑.๔ (๑)
       ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางธนาคาร
       ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
          กรณีที่ผู้เสนอราคานำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน การเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง
ในวันที่........................................................ระหว่างเวลา.....................น. ถึง.......................น.
          ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดำเนินการดังนี้
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จะทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น 
กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งจะต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคากับทางราชการ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่    จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     กระทรวงพาณิชย์)
          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
          การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
     ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
       ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด และจะพิจารณาจากราคารวม   
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ    ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
       ๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
          (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด
           (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
       ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี ความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
       ๖.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่น เสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
       ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม  ข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
    ๗. การทำสัญญาซื้อขาย
       ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน        ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
       ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน         ๕ วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
           (๑) เงินสด
           (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ    ในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
           ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทยดังกล่าวไปจดทะเบียนการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนนำมาวางหลักประกัน
           หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

       ๘. อัตราค่าปรับ
         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
       ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
         ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย   ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
      ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
          ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงโรงพยาบาลนครปฐม
การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลนครปฐม จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้          
          ๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชยนาวี ดังนี้
            (๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
                (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
         ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่   ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
         ๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป   ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)


    จังหวัดนครปฐม

                                  
คุณลักษณะเฉพาะ
ยูนิตทำฟัน
................................................

ความต้องการ ยูนิตทำฟัน (Dental Unit) มีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบริการทางทันตกรรม
1.คุณสมบัติทั่วไป
(1) ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุม ระบบดูดน้ำลาย
   ระบบน้ำบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
(2) ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ำ สำหรับเครื่องขูดหินน้ำลาย พร้อมปุ่มปรับปริมาณน้ำและมีหัวต่อแบบ 
   Non-return Value สำหรับเสียบท่อน้ำได้
(3) มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ ในตำแหน่งที่ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวกและชัดเจน
(4) ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 50 โวลท์ใช้กับระบบทำงานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
(1) ระบบให้แสงสว่าง
หลอดไฟเป็น LED จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ดวง และแสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน
1.2 สามารถปรับความเข้มแสงที่ระยะโฟกัสได้ 2 ระดับ หรือแบบต่อเนื่องระหว่าง 3,100 ลักซ์ และไม่เกิน 28,000 ลักซ์ โดยมีสวิทซ์ ปิด-เปิด ด้วยมือแบบก้านโยก พร้อมปรับ โคมไฟได้ 3 ทิศทาง คือ ปรับหมุน ขึ้น-ลง , ซ้าย-ขวา และปรับเอียงซ้าย-ขวา ได้
1.3 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงาน 65 เซนติเมตร มีพื้นที่ส่องสว่างขนาดประมาณ 85 x 155 มิลลิเมตร
1.4 Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,600 - 6,500°K (องศาเคลวิน)
     1.5 สามารถปรับระดับของแหล่งกำเนิดแสงสำหรับอุด Composite โดยเป็นสวิตซ์        
             แบบก้านโยก
1.6 Flexible Arm สำหรับยึดโคมไฟ
   1.6.1 ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
   1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ
        (2) ระบบเครื่องกรอฟัน
    2.1 เครื่องกำเนิดอากาศอัด (AIR COMPRESSOR)
2.1.1 เครื่องกำเนิดอากาศอัดเป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น (Oil Free)
2.1.2 กำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
2.1.3 จำนวนรอบการหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที
2.1.4 สามารถผลิตปริมาณอากาศอัด ที่ 5 บาร์ได้ไม่น้อยกว่า 70 ลิตรต่อนาที

2.1.5 มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
2.1.6 ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาด 30 ลิตรพร้อมSafety Valve และมาตรวัดแสดง  แรงดันอากาศอัดที่เก็บอยู่ในถังและมีวาล์วเปิดปล่อยอากาศอัดและน้ำทิ้งติดตั้งใช้งานได้อย่างสะดวก
2.1.7 มีสวิตซ์อัตโนมัติควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ให้แรงดันอากาศอัดในถังอยู่ใน 
    พิกัดโดยช่วงCut-in มีแรงดันอากาศอัดไม่ต่ำกว่า 5 บาร์โดยช่วง Cut-off มีแรงดันอากาศ     อัดประมาณ 7.5 บาร์
2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ติดตั้งเรียงลำดับ ก่อนเข้ายูนิตทำฟัน ดังนี้
ก. ขจัดน้ำที่เกิดจากการควบแน่นภายในอากาศอัดด้วย
- Water Separator ชนิด Auto-drained ที่มี Differential Pressure Indicator
 จำนวน 1 ตัว
ข. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 5 ไมครอน ด้วย
- Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า      
                 จำนวน 1 ตัว
ค. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอนด้วย
        - Mist Separator with Differential Pressure Indicato r พร้อม        
                   Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า  จำนวน 1 ตัว
ง. กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 0.1 ไมครอน ด้วย
       - Micro-mist Separator with Differential Pressure Indicator        
                   หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า  จำนวน 1 ตัว
จ. ลดแรงดันของอากาศให้เป็น 5 บาร์ ด้วย
- Air Regulator พร้อมมาตรวัดแรงดัน จำนวน 1 ตัว
        2.1.9 ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดที่มิได้เป็นไปตาม 2.1.8 ต้องมีคุณภาพ
  อากาศอัดอย่างต่ำตาม Quality Air Class ที่ Class 1.6.1 ของ ISO8573 (Dirt Particle
  Size =0.1 ไมครอน Water Pressure Dew Point=10° C Oil = 0.01 มิลลิกรัมต่อ
            ลูกบาศก์เมตร)

2.2 ด้ามกรอ ประกอบด้วย
2.2.1 ด้ามกรอเร็ว (Airotor) จำนวน 2 ด้ามกรอ เป็นชนิด Ball Bearing โดยมีคุณสมบัติ
2.2.1.1 เป็นชนิดที่มีรูน้ำออกระบายความร้อนของหัว Bur จากการกรอฟันที่ส่วนหัวไม่น้อย  
         กว่า 3 รู
  2.2.1.2 ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting หมุนได้โดยรอบและด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
2.2.1.3 สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนสูงได้ถึง 135 องศาเซลเซียส
2.2.1.4 ระบบการใส่หัวกรอ (Bur) เป็นแบบกดปุ่ม (Push Button)
2.2.2 ด้ามกรอช้า
2.2.2.1 Micromotor เป็นชนิด Air Micromotorโดยมีด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type    
     (4 Holes)
2.2.2.2 สามารถต่อสเปรย์น้ำได้และสามารถปรับความเร็วได้
2.2.2.3 มีด้ามต่อชนิดตรง (Straight) และด้ามต่อชนิดหักมุม (Contra-Angle) อย่างละ 1 ด้าม
2.2.2.4 สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135 องศาเซลเซียส
               ยกเว้น Electric Micromotor
2.3 Triple Syringe สามารถเป่าน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพร้อมกันปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชื้อ       ด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อได้
2.4 ภาชนะบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้กับหัวกรอ
2.4.1 เป็นภาชนะที่ทนความดันไม่น้อยกว่า 3 บาร์
2.4.2 มีความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร
2.4.3 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือทำความสะอาดได้สะดวก
2.4.4 มีระบบระบายลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน
2.4.5 มีภาชนะสำรอง 1 ใบ
(3) ระบบควบคุม
3.1 ระบบการควบคุมการทำงานของด้ามกรอเป็นระบบลม(All Air System)
3.1.1 มีระบบ First Priority
3.1.2 มีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับเข้าด้ามกรอ
3.1.3 สามารถปรับปริมาณน้ำและแรงดันอากาศอัดด้ามกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่าน
        Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัดที่ใช้กับด้ามกรอ
3.1.4 ต้องไม่มีการบีบหรือหักพับสายที่เป็นทางเดินของน้ำ และอากาศอัดในระบบ
3.1.5 สายที่เป็นทางเดินของน้ำและอากาศอัดภายในระบบควบคุมต้องเป็นสายที่ทำจาก
   Polyurethane (PU) โดยมีการระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาดเส้นผ่า
              ศูนย์กลางของสายที่ตัวสาย
3.1.6 มีที่วางหรือใส่ด้ามกรอ สำหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที่ สำหรับด้ามกรอช้าที่ 1 ที่ Tripple
             Syringe 1 ที่ และสำหรับด้ามขูดหินปูน 1 ที่
3.1.7 มีที่วางถาดใส่เครื่องมือ
3.1.8 ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน
3.1.9 ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง
    และคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องการ(ทั้งนี้เมื่อปิดเครื่องแล้วสายของด้ามกรอจะต้องไม่ลด
        ระดับลงถูกพื้น)
3.2 สวิตซ์เท้า
3.2.1 ควบคุมการทำงานของด้ามกรอและสามารถเลือกให้หัวกรอทำงานอย่างเดียวหรือ
    ทำงานแบบมีน้ำร่วมด้วย
3.2.2 สวิทซ์เท้าควบคุมเก้าอี้คนไข้เป็นแบบแท่งสวิทซ์ ติดตั้งกับฐานเก้าอี้คนไข้มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร (แยกต่างหากกับสวิทซ์ควบคุมหัวกรอ)
(4) ระบบดูดน้ำลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
4.1 เป็น Motor Suction ที่ไม่ใช้น้ำร่วมในการทำให้เกิดแรงดูด
4.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู่ ไม่ต่ำกว่า -80 mm.Hg หรือเทียบเท่า
4.3 Saliva Ejector และ HighVolume Suction สามารถทำงานพร้อมกันได้และการทำงาน
   เป็นแบบอัตโนมัติ
4.4 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้งและสามารถนำออกมาล้างและทำความสะอาดได้
4.5 ต้องมีการป้องกันของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทุกกรณี
4.6 มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
4.7 สายดูดสำหรับ Saliva Ejector และ HighVolume Suction ผนังด้านในทำด้วยซิลิโคนหรือ
   เคลือบซิลิโคนมีคุณสมบัติไม่หดหรือตีบตัวขณะใช้งาน โดยด้ามจับของสายดูดดังกล่าวระบุ    
        สัญลักษณ์สามารถนำเข้า Autoclave ได้ที่อุณหภูมิ 135 C (องศาเซลเซียส) ที่บริเวณด้ามจับ
(5) ระบบน้ำบ้วนปาก
5.1 มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ระบบน้ำบ้วนปาก อยู่ในตำแหน่ง Junction box
5.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ำลงถ้วยน้ำบ้วนปากโดยอัตโนมัติ (ใช้น้ำหนักหรือหน่วงเวลา)
5.3 อ่างน้ำบ้วนปากคนไข้ผิวเรียบทำด้วย Ceramic อย่างดีที่คราบสกปรกไม่เกาะติดมีท่อน้ำปล่อย
   น้ำลงในอ่างและมีที่กรองวัสดุหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้างและทำความสะอาดได้ง่าย
   และสามารถถอดอ่างออกล้างทำความสะอาดได้โดยไม่ใช้เครื่องมือ
5.4 มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้งที่สามารถถอดมาล้างและทำความสะอาดได้
5.5 มี Triple Syringe 1 ชุด พร้อมที่วาง (คุณสมบัติเดียวกับข้อ 2.3)
5.6 ส่วนของอ่างบ้วนปากและถาดวางเครื่องมือ ผู้ใช้สามารถเลือกให้ติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายและขวาเพื่อให้เหมาะกับความถนัดของทันตแพทย์
(6) เก้าอี้คนไข้
6.1 สามารถปรับพนักเก้าอี้ให้เอน นั่ง หรือนอนและสามารถปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอี้ได้โดยปรับตำแหน่งต่ำสุดได้ที่ 430 mm. และปรับตำแหน่งสูงสุดได้ที่ 810 mm. ด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) ส่วนพนักพิงหลังกับที่นั่งประกอบต่อกันด้วยแขนยึดแบบซีอาร์ม
6.2 Head Rest จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence ของศีรษะคนไข้และสามารถปรับสูงต่ำได้
   ตามความต้องการ ตลอดจนสามารถใช้กับเด็กได้
6.3 ระบบในการปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ำหนัก
   ตัวมาก ตำแหน่งที่ตั้งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง
6.4 ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset และ Auto return (Zero Position) จะต้องมีอย่างน้อย 1 จุด     
        จาก 2 จุด ดังนี้ บริเวณถาดวางเครื่องมือ หรือเก้าอี้คนไข้
อุปกรณ์ประกอบ
1. เก้าอี้ทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีลักษณะดังนี้
1.1 ฐานเก้าอี้ทำด้วยโลหะไร้สนิม หรือโลหะอย่างดีเคลือบด้วยวัสดุที่ยึดเป็นเนื้อเดียวกันกับโลหะ    ล้อเลื่อนมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ล้อ
ปรับความสูง-ต่ำ ของเก้าอี้ได้ด้วยระบบลม (pneumatic)
พนักพิงแบบโค้ง สามารถปรับหมุนได้รอบขณะที่นั่งทำงาน หรือหมุนไปพร้อมกับที่นั่งได้
2. เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีลักษณะดังนี้
       2.1 ฐานเก้าอี้ทำด้วยโลหะไร้สนิม หรือโลหะอย่างดีเคลือบด้วยวัสดุที่ยึดเป็นเดียวกับโลหะมีโครง
           โลหะเป็นวงรอบสำหรับวางเท้า และล้อเลื่อนมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ล้อ
       2.2 ปรับความสูง-ต่ำ ของเก้าอี้ได้ด้วยระบบลม (pneumatic)
       2.3 พนักพิงแบบโค้ง สามารถปรับหมุนได้รอบขณะที่นั่งทำงานหรือหมุนไปพร้อมกับที่นั่งได้

3. Automatic Voltage Stabilizer จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
สามารถรับภาระโหลดได้ไม่น้อยกว่า 5 kVA.
3.2 สามารถรับแรงดันไฟฟ้า Input ได้ระหว่าง 180 Volts ถึง 250 Volts หรือดีกว่า
3.3 สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้า Output ได้ 220 Volts + 5% หรือดีกว่า
4. เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า แบบ Magneto จำนวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
ใช้กับไฟ 24V AC 50/60 Hz
เป็นระบบเครื่องขูดแบบ Electric Magneto Scaling
เป็นเครื่องขูดหินปูนชนิดที่ต้องติดตั้งกับ Unit
สามารถใช้ได้กับหัวขูดทั้งที่ความถี่ 25kHz และ 30kHz
ปลอกหุ้ม Handpiece สามารถถอดเข้า Autoclave ได้ที่อุณหภูมิ 135 องศา
คุณสมบัติเฉพาะ
ขนาดของ Power Board 4.3 cm (สูง) x 6.8 cm (ลึก) x 11.0 cm (กว้าง)
น้ำหนัก 330 กรัม
Power input: 24V AC ใช้พลังงานสูงสุด 90 W
ใช้แรงดันน้ำ 20 – 40 psi
-  เครื่องขูดหินปูน เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น, เอเชีย หรือยุโรป โดยได้ผ่านการรับรอง
      มาตราฐาน ISO 13485 และ ISO 9001
5. เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220V 50 Hz
เครื่องฉายแสงแบบ Pen-style
Light guide หมุนได้รอบตัว 360 องศา สามารถเข้าถึงได้ทุกส่วนในช่องปาก
ตัวเครื่องไม่มีสายสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
แผ่นบังแสงแบบประกอบเข้าระหว่าง Light guide กับตัวเครื่อง
แท่นชาร์ตเป็นรูปมนมีน้ำหนักพอเหมาะสวยงาม ด้านบนมีช่องวางสำหรับชาร์ต battery
สามารถทำงานได้ทั้งแบบไร้สาย หรือต่อสายไฟ
แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงต่อการประจุไฟฟ้าหนึ่งครั้ง
ให้ความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 1400 mW/cm2
ความยาวคลื่น 440-480 nm
สามารถเลือกได้ 2 โปรแกรม
แหล่งกำเนิดแสงเป็นชนิด LED
น้ำหนักตัวเครื่อง 155 กรัม น้ำหนักแท่นชาร์ต 150 กรัม
9.  เครื่องฉายแสงแบบไร้สาย เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น, เอเชีย หรือยุโรป โดยได้ผ่านการ          
   รับรองมาตราฐาน ISO 13485 และ ISO 9001
6. อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำสำหรับหัวกรอฟัน จำนวน 1 ชุด
    คุณสมบัติทั่วไป
- อุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อโรค , กำจัด Biofilm ในน้ำ
- ฆ่าเชื้อในน้ำด้วย อิออน
- ใช้อิออนของเงิน (Ag) และทองแดง (CU)
- เป็นอุปกรณ์ที่ปราศจากส่วนประกอบของเคมี ติดตั้งภายในกระบอกน้ำใส
- กำจัด Biofilm อันเป็นแหล่งอาศัยและอาหารของแบคทีเรีย
เงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม
1. ยูนิตทำฟัน เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น, ยุโรป, อเมริกา และประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นสาขาที่ได้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับสากลเครื่องมือแพทย์ ISO13485 และ ISO9001
1.1 ด้ามกรอเร็วและด้ามกรอช้าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ยุโรป หรืออเมริกา
1.2 เครื่องกำเนิดอากาศอัด (Air Compressor) เป็นผลิตภัณฑ์ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น หรือเอเชีย
       ยกเว้น ส่วนของถังลม และอุปกรณ์ Overload
2. เก้าอี้ทันตแพทย์ และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
3. เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญในการใช้ดังนี้
3.1 เมื่อด้ามกรอทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที แรงดันลมที่ด้ามกรอคงที่
  ตลอดเวลาตามค่าที่กำหนดจากเอกสารกำกับด้ามกรอ
3.2 เมื่อหยิบด้ามกรอออกจากที่ใส่ ตั้งแต่ 2 ด้ามกรอขึ้นไป และเหยียบสวิตซ์เท้าด้ามกรอจะ
   ทำงานเพียงด้ามกรอเดียว คือ ด้ามกรอที่หยิบออกมาแรกสุด (ทดสอบระบบ       
             First -Priority)
3.3 เมื่อเป่าลมจาก Triple Syringe ไปที่กระจกส่องปากหรือกระจกเงาต้องไม่มีละอองน้ำเกาะ
  ติดที่ผิวกระจกส่องปากหรือกระจกเงา3.4 เมื่อใช้ High Volume Suction ร่วมกับ Saliva Ejector ตลอดระยะเวลา 10 นาทีแรงดูด
            ของ High Volume Suction และ Saliva Ejector คงที่
3.5 ตัวเก้าอี้คนไข้ เมื่อใช้ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset กับคนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม
  ตำแหน่ง Preset ไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ปรับไว้
3.6 เมื่อปุ่มปรับตำแหน่ง Preset และ Auto return (Zero Position) อยู่ที่สวิตซ์เท้าขณะที่
            กำลังใช้งานด้ามกรอฟัน ตัวเก้าอี้คนไข้จะไม่ทำงานไม่ว่าจะปรับเก้าอี้อยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม 
            (ทดสอบ Chair Lock System)
4. ยูนิตทำฟันหลักผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า
  10 ปี และมีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศ
5. เครื่องยูนิตทำฟันเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
6. ผลิตภัณฑ์ทุกรายการต้องระบุชื่อผู้ผลิต และชื่อประเทศผู้ผลิตชัดเจน ตรวจสอบได้ง่าย
7. การเสนอราคา ให้เสนอราคารวมภาษีศุลกากรนำเข้า และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
8. มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง (Technician/Service Manual)
9. มีใบรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับ ในระยะประกัน หากเครื่องมี
       ปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้ว
       ถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้
       โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
10. ผู้ขายต้องติดตั้งตัวเครื่องพร้อมเดินสายไฟฟ้า ระบบสายดิน ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์อื่นๆ  
   ที่จำเป็นต้องใช้งานทั้งหมดจนเครื่องใช้งานได้ดี โดยค่าวัสดุอุปกรณ์ การดำเนินการ ผู้ขายเป็น
   ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
11. มีบริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาที่รับประกันคุณภาพ 2 ปี
12. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษายูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด
13. มีอะไหล่พร้อมการบริการอย่างน้อย 5 ปี
      14. แผ่นพับหรือหนังสือรายละเอียดประกอบสัญญา จะต้องจัดทำโดยบริษัทผู้ผลิตโดยตรง และตีพิมพ์ เผยแพร่ในลักษณะเดียวกัน 
................................................................


เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

20.  โรงพยาบาลนครปฐม


 บันทึกข้อมูลเมื่อ
 วันที่ 26 ธันวาคม 2559
 เมื่อเวลา 10 นาฬิกา 02 นาที
สอบราคาจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Ventilator)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการสอบราคาจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Ventilator)
จำนวน ๒ เครื่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
     ๔.๑ บริษัท โซวิค จำกัด
๔.๒ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด
   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)
๕. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

         ลงชื่อ................................................. ประธานกรรมการ
             (นายมารุต  วัฒนวงศ์วิบูลย์) 
        ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
               (น.ส.สำลี  คิมนารักษ์) 
        ลงชื่อ......................................................กรรมการ    
               (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี) 
ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 
       จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อสำหรับใช้ในราชการของโรงพยาบาลนครปฐม ดังนี้


         เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Ventilator) จำนวน ๒  เครื่อง


     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑.   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานสอบราคาและประกวดราคา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารพัสดุและคลังยาชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป


     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ งานสอบราคาและประกวดราคา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารพัสดุและคลังยาชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.nkpthospital.com ,www.nakhonpathom.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๒๗ ๒๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙(นายสมฤกษ์ จึงสมาน) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

เริ่ม :  ไม่ระบุ 
ถึง :  ไม่ระบุ 

วันที่ :  ไม่ระบุ 

  1 2 3 4  All Record : 78 Records Number of all page is : 4 Pages